ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai.id

บริษัท ฟินีม่า จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัท”) ได้ พัฒนาแอปพลิเคชัน Thai.id (ซึ่งต่อไปนี้ในประกาศนี้ เรียกว่า “Thai.id”) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการพิสูจน์และ ยืนยันตัวตน ซึ่งรวมไปถึงการทำสำเนาถูกต้องของเอกสารในรูป แบบอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าการที่ท่านสมัครใช้และใช้บริการ Thai.id ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน Thai.id ฉบันนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) ตลอดจนข้อ กำหนดและเงื่อนไขฯ ที่บริษัทได้แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงใน อนาคต กล่าวคือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้มีผลผูกพันบริษัทในฐานะ ผู้ให้บริการและท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ โดยระบุถึงรายละเอียดข้อ กำหนดและเงื่อนไขของบริการ Thai.id ซึ่งได้แก่ บริการพื้นฐาน และ บริการเสริมอื่น ๆ ของ Thai.id ที่ท่านได้สมัครใช้บริการในภายหลัง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและ เงื่อนไขฯ บริษัทจะไม่สามารถให้บริการ Thai.id กับท่านได้ เมื่อท่าน ได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้แล้ว แต่ต่อมาให้ภายหลังท่าน ประสงค์จะที่ไม่ผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ท่านสามารถทำได้ โดยวิธีการลบบัญชีผู้ใช้งาน Thai.id เท่านั้นซึ่งจะส่งผลให้ท่านไม่ สามารถใช้งาน Thai.id ได้อีกต่อไป

บริษัทขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ เงื่อนไขฯ ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ท่าน ทราบผ่านทาง Thai.id และผ่านทางเว็บไซต์ https://www.thai.id/ หรืออาจแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร

1. การใช้บริการ Thai.id

ในการใช้บริการ Thai.id ท่านรับรองและยืนยันว่าท่านเป็นบุคคลที่มี ความสามารถหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญา อันก่อภาระผูกพันภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากท่านเป็น ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านรับรองและยืนยันว่าท่านได้รับความ ยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว

2. การจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล

บริษัทไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านสำหรับใช้พิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านการใช้งาน Thai.id จะถูกจัด เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่าน หากบริษัทมีการปรับปรุงการให้ บริการ Thai.id ในภายหลัง ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับฐาน ทางกฎหมาย วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และใช้ รวมทั้งเงื่อนไขที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตน พร้อมทั้งกำหนดช่องทางสำหรับการ ใช้สิทธิดังกล่าว ใน "ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai.id" ซึ่งจะปรากฏใน Thai.id ก่อนที่ท่านจะกรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียนใช้งาน Thai.id ที่บริษัทได้ ปรับปรุงใหม่

ส่วนข้อมูลที่บริษัทใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ Thai.id นั้น จะมาจากข้อมูลการใช้งานหรือพฤติกรรมการใช้งาน Thai.id ของ ท่านเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามนิยามในมาตรา 6 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3. ข้อสงวนสิทธิ

3.1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ เงื่อนไขฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ โดย ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

3.2 บริษัทขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการของ ท่านทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ความจำเป็น หรือเหตุปัจจัยอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

3.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในการหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือเฉพาะ บางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่านในกรณีดังต่อไปนี้

  • - เมื่อทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
  • - เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจลาจลข้อพิพาทแรงงาน ฯลฯ
  • - เมื่อระบบเกิดความขัดข้อง หรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง(Overload)
  • - เมื่อระบบถูกแทรกแซงการให้บริการหรือถูกเจาะเข้าระบบ (Hack)
  • - เพื่อรักษาความปลอดภัยของท่าน หรือบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน
  • - เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

3.4 บริษัทขอสงวนสิทธิที่ในการลงโฆษณาของ Thai.id หรือของ บุคคลภายนอกบนระบบการให้บริการ

3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับรองการสำรองเนื้อหาหรือข้อมูลจาก ท่านแต่อย่างใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3.6 บริษัทขอยืนยันว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กฎหมาย กำหนดในการให้บริการ Thai.id อย่างไรก็ตาม บริษัทของสงวนสิทธิ ไม่รับประกันใด ๆ ว่า บริการนั้นปราศจากข้อบกพร่อง มีความมั่นคง ปลอดภัยทางสารสนเทศ หรือมีความถูกต้องสมบูรณ์

3.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาหรือข้อมูลจากท่าน โดยไม่ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากบริษัทเห็นว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดยหน่วยงาน ราชการ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

4. ข้อตกลงอื่น ๆ

4.1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ถือเป็นการอนุญาตให้ท่านใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัท แม้ว่าอาจมีถ้อยคำดังต่อไปนี้ปรากฏบน หน้าจอในการใช้บริการ เช่น “การซื้อ” “การขาย” และถ้อยคำอื่น ๆ ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน ในกรณีนี้บริษัทจะยังคงเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำรงซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่มีอยู่ ในและที่มีต่อ Thai.id รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้ง หมด สิทธิดังกล่าวจะไม่ถูกโอนไปให้แก่ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการแต่ อย่างใด ท่านจะได้รับสิทธิในการใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

4.2. ข้อจำกัดความรับผิดของ Thai.id

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ ของท่านอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ Thai.id เว้นเสียแต่ความเสีย หายดังกล่าวมีส่วนเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท โดยบริษัทมีหน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจากการละเมิดนั้น

4.3. ความรับผิดของผู้ใช้งาน

ในการใช้งาน Thai.id หากท่านไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดข้อกำหนดและ เงื่อนไขฯ นี้ หรือไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ท่าน ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่บริษัทเรียกร้องโดยทันที

4.4. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

4.4.1. การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับ ของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หากข้อความใดของข้อกำหนด และเงื่อนไขฯ ละเมิดกฎหมายดังกล่าว ให้ข้อความนั้นไม่มีผลผูกพัน ระหว่างบริษัทและท่าน แต่ข้อความอื่นที่เหลืออยู่ยังคงมีผลผูกพัน

4.4.2. ข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการใช้บริการ Thai.id ระหว่างบริษัทและ ท่านให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย

e-Signature
Easy, Fast, Secure
บริษัท ฟินีม่า จำกัด
เลขที่ 98 ซอยอารี แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110